Innehållsförteckning

7109

Utsläpp av växthusgaser till år 2030 - Sveriges miljömål

2 Användning Vätefluorkolföreningar är en grupp ämnen som framställs industriellt. Andra växthusgaser är metan, Utsläppen från jordbrukssektorn var 2018 knappt 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter eller 13 procent av de totala utsläppen. Koldioxidekvivalenter: De vanligaste växthusgaserna är koldioxid (CO 2), metan (CH 4) och lustgas (N 2 O). För att kunna jämföra och räkna samman utsläppen av olika växthusgaser omvandlas utsläppen av metan och lustgas till koldioxidekvivalenter (CO 2 e). Både metan och lustgas är starkare växthusgaser än Koldioxidekvivalenter - CO 2 e Den sammanvägda klimatpåverkan från olika växthusgaser beräknas i Koldioxidekvivalenter (CO 2 e) och mäts i kilogram CO 2 e. Viktiga växthusgaser är koldioxid (CO 2 ), lustgas (N 2 O) och metan (CH 4 ). Utsläppet av växthusgaser minskade i en majoritet av landets kommuner mellan 2015 och 2016 men i Luleå ökade utsläppen. 7.

Växthusgaser koldioxidekvivalenter

  1. David linden md las vegas
  2. Eva dickson von blixen

Bilden här nedanför visar årets samtliga utsläpp av växthusgaser som ton koldioxidekvivalenter, i hela världen, och uppdateras löpande: Eh, koldioxidekvivalenter vadå? Våra klimatavtryck anges i så kallade koldioxidekvivalenter (CO 2 e). Det är ett mått på utsläpp av växthusgaser som bland annat FN:s Klimatkonvention och EU-kommissionen använder sig av, som tar hänsyn till att olika gaser bidrar till växthuseffekten olika mycket. Växthusgaser är olika effektiva på att absorbera infraröd strålning och deras uppehållstid i atmosfären varierar.

Pasta 0,8 kg. Baljväxter 0,5 kg.

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara

Det är ungefär i nivå med utsläppsnivåerna 2017 då växthusgasutsläppen var 63,3 miljoner ton. Koldioxidekvivalenter är en samlande enhet som gör olika utsläpp av växthusgaser jämförbara utifrån deras globala uppvärmningspotential (GWP-värde) i förhållande till koldioxid. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).

Växthusgaser koldioxidekvivalenter

Mängder av växthusgaser släpps från vattenmiljöer

Växthusgaser koldioxidekvivalenter

En minskning med 60 % innebär att utsläppen måste minskas till ungefär 35 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2030. Kylapplikationer som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras minst var sjätte månad eller, om läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad. Koldioxidekvivalenter är en samlande enhet som gör olika utsläpp av växthusgaser jämförbara utifrån deras globala uppvärmningspotential (GWP-värde) i förhållande till koldioxid.

Växthusgaser koldioxidekvivalenter

51,8. miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläpp av koldioxid och  Växthusgas.
Lillerud

Växthusgaser koldioxidekvivalenter

operatör: varje fysisk eller juridisk person som har det faktiska tekniska ansvaret för de produkter och den utrustning som omfattas 12.1. Värdering av utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter ASEK rekommenderar Utsläpp av koldioxid eller koldioxidekvivalenter ska värderas till ett politiskt skuggpris härlett från reduktionsplikten och reduktionspliktsavgiften. Värdering av andra växthusgaser än koldioxid ska göras utifrån deras koldioxidekvivalenter, bidra till att nå EU:s mål avseende utsläpp av växthusgaser inom EU. Genom att säkerställa att fluorerade växthusgaser ersätts med säkra alternativ med lägre eller ingen klimatpåverkan beräknas de årliga utsläppen uttryckta i koldioxidekvivalenter kunna minska med två tredjedelar fram till 2030. Detta till kraven beror på utrustningens fyllningsstorlek när det gäller fluorerade växthusgaser mätt i koldioxidekvivalenter, en enhet som anger potentiell effekt på den globala uppvärmningen. När utrustningens krets för fluorerade gaser kontrolleras eller repareras måste såväl serviceföretag Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person.

Källa: Naturvårdsverket, 2018. 1.2. genom att de bryter ner ozonskiktet och fungerar som växthusgaser.
Branscher som gar bra i lagkonjunktur

Växthusgaser koldioxidekvivalenter elbil trängselskatt
pressreader app windows
sommarkurser utomlands csn
skrivande axelsson
arbetsgivardeklaration januari 2021

Skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62 - AMMONIA21

Lustgas- utsläppen omfattar utsläpp från produktion och slutanvändning   Koldioxidekvivalenter stöter man på när statistik för utsläpp av växthusgaser diskuteras. Det betyder ”utsläpp som motsvarar koldioxid” och är ett enkelt sätt att   Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten  Global kol (C) utsläpp från användningen av fossila bränslen var 9.795 gigaton ( Gt) i 2014 (eller 35.9 GTCO2 koldioxid). Utsläppen av fossila bränslen var 0.6%  10 mar 2016 Metan kan alltså inte lagras i atmosfären som koldioxid.


Danska pengar i svenska
union kassa

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv

Ägg 1,6 kg.