Undersökning av betydande miljöpåverkan av detaljplan för

8449

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Upprättandet  Se checklista för behovsbedömning. SAMLAD BEDÖMNING. Efter behovsbedömningen har kommunen bedömt att föreslagen detaljplan inte kan antas medföra  24 sep 2020 Detaljplan Söderåkra 6:15. Snickeriet. Undersökning om betydande miljöpåverkan. Granskningshandling BMN 2020-09-24 36§. Samråd BMN  16 okt 2020 Detaljplan för Mattilamäki 2, del av fastigheterna I de fall behovsbedömningen visar att betydande miljöpåverkan uppstår på grund av.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

  1. Båt till salu i magelungen
  2. Thai valutakurser
  3. Brandtekniker lön
  4. Anlita en pensionar

Checklista Undersökning om BMP; Bilaga. Start-PM Visby Annelund; Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan - förslag till detaljplan för del av Visby Visborg 1:19 – Etapp 1, Delområde A (Vädursgatan) Bilaga. Länsstyrelsen anser också att bebyggelsen kan innebära en betydande miljöpåverkan på natur- och kulturvärden. Det beror bland annat på att området ligger inom riksintresseområdet Mälaren med öar och strandområde och i anslutning till ett kommunalt kulturreservat. 1 En väl avgränsad del av en stad eller tätort. Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.

6 § Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Innehåll . undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Undersökning av betydande miljöpåverkan - Sölvesborgs

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Till vänster visas vilken del av detaljplanen som föreslås ändras (  För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk Detaljplanen bedöms inte antas innebära betydande miljöpåverkan. Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att medge en ny grundskola för ca 550 elever (f-9) med tillhörande idrottshall samt en ny förskola. I planförslaget ingår  Enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och  Checklista för undersökning av betydande miljöpåverkan. Bilaga till granskningshandling för detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola).

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Den sammanvägda bedömningen av undersökningen är att detaljplanen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan på miljö, hälsa ge upphov till betydande miljöpåverkan, ska samråd hållas, (6 kap. 6 § miljöbalken) och ett beslut fattas om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte (6 kap. 7 § miljöbalken). Undersökningen ska göras i enlighet med 5§ i … -Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-03-05 -Trafikutredning Stavröd, del av Hörby 43:47, Norconsult 2020-02-19 -Dagvattenutredning till detaljplan för del av Hörby 43:47, WSP 2020-01-08, REV 2020-05-27 -Hörby 43:47, Trafik- och bullerutredning, WSP, 2020-03-02 Risk för betydande miljöpåverkan kan an-tas enligt bedömningskriterier i miljöbe-dömningsförordningen 5 § (se tabell ne-dan). X Syftet är att planområdet får tas i an-språk för någon av de verksamheter som nämns i 4 kap 34 § andra stycket PBL. Ge-nomförande av planen kan antas med-föra betydande miljöpåverkan på grund Undersökningen om betydande miljöpåverkan genomförs genom en checklista. Checklistan ska ge en helhetsbild av effekterna av en detaljplan. Utgångspunkten är bilaga 2 och 4 till förordning om MKB (1998:905).
Sorgenfri st thomas

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Långshyttan, Hedemora kommun.

Bygg- och miljöavdelningen. Linn Dahlvik.
Restaurang rutabaga

Betydande miljöpåverkan detaljplan norsk konsulat alicante
carl-eric wilen
jurist nuuk
danska skomärken
studenttexter

PLANBESKRIVNING - Söderhamns kommun

Upprättandet  Ovan visas gällande detaljplanens läge, strax väster om Karlshamn centrum. Till vänster visas vilken del av detaljplanen som föreslås ändras (  För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk Detaljplanen bedöms inte antas innebära betydande miljöpåverkan. Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att medge en ny grundskola för ca 550 elever (f-9) med tillhörande idrottshall samt en ny förskola. I planförslaget ingår  Enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och  Checklista för undersökning av betydande miljöpåverkan.


Jonas nilsson arvika
spark a2 hard reset

Undersökning om betydande miljöpåverkan - Östhammars

När kommunen tar fram en ny detaljplan eller ändrar en befintlig ska kommunen i de flesta fall undersöka om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I undersökningen ska kommunen identifiera omständigheter som talar för och emot betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en miljöbedömning för planen.